دانشجویی پس از اینکه در درس منطق نمره نیاورد به استادش گفت: 
قربان شما واقعا چیزی در مورد موضوع این درس می دانید ؟ 
استاد جواب داد بله حتما . در غیر این صورت نمی توانستم یک استاد باشم . 
دانشجو ادامه داد بسیار خوب من مایلم از شما یک سوال بپرسم ، اگر جواب صحیح را دادید من نمره ام را قبول می کنم در غیر این صورت از شما می خواهم نمره کامل این درس را به من بدهید . 
استاد قبول کرد و دانشجو پرسید :آن چیست که قانونی است ولی منطقی نیست .منطقی است ولی قانونی نیست ، و نه قانونی است و نه منطقی ؟ 
استاد پس از تاملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شد نمره کامل را به آن دانشجو بدهد . 
مدتی بعد استاد با بهترین شاگردش تماس گرفت و همان سوال را پرسید و شاگردش بلافاصله جواب داد 
قربان شما 63 سال دارید و با یه خانم 35 ساله ازدواج کردید که البته قانونی است ولی منطقی نیست همسر شما یک معشوقه 25 ساله دارد که منطقی است ولی قانونی نیست . و این حقیقت که شما به معشوقه همسرتان نمره کامل دادید در صورتی که باید آن درس را رد می شد نه قانونی است و نه منطقی!